Διοίκηση Nαυτιλιακών Επιχειρήσεων – Shipping Management

ΕΤΗΣΙΟ || ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NCFE

ΣΤΟΧΟΣ

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο μέσα από τη θεωρία και τις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων να μεταφέρει  γνώσεις & δεξιότητες  άμεσα εφαρμόσιμες στο εργασιακό περιβάλλον. O σπουδαστής εκπαιδεύεται :

 • στις βασικές λειτουργίες ναυτιλιακών επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διοίκησης μεταφορών, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν πολυποίκιλα διοικητικά έργα
 • στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές management της ναυτιλίας
 • να αναγνωρίζουν προβλήματα, πολύπλοκα ζητήματα και ευκαιρίες μέσα στο σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον αλλά και να αναπτύσσουν ορθή κρίση απουσία επαρκούς πληροφόρησης, ώστε να λαμβάνουν επιτυχημένες διοικητικές αποφάσεις

Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα γνωρίζουν λεπτομέρειες :

 • των κύριων λειτουργιών μιας ναυτιλιακής επιχείρησης ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν διαδικασίες, πολιτικές και αλλαγές σε μεταβαλλόμενες επιχειρησιακά συνθήκες, σε θέματα μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και της συμβολής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων/ τραπεζών στη διεθνή διακίνηση αγαθών.
 • σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, όπως ναυτιλιακή λογιστική, αγορές ναύλων, ναυτασφαλίσεις, αγοραπωλησίες, διαχείριση ρίσκου, κ.λπ.
 • στην αλληλεπίδραση  λειτουργιών και τη  συμβολή  στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
 • για να Κατανοούν το εξωτερικό περιβάλλον  της επιχείρησης / οργανισμού και  θα είναι σε θέση να διαγνώσουν ευκαιρίες και απειλές και να αξιολογήσουν τη θέση της επιχείρησης/ οργανισμού, όντας σε θέση να αναπτύξουν στρατηγικά επιχειρησιακά σχέδια.
 • αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη σε πολύπλοκες συνθήκες και διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια.
 • να παραθέτουν λογικά επιχειρήματα, να μελετούν-ερευνούν σε βάθος ένα ζήτημα και να το παρουσιάζουν σε μορφή report (έκθεσης).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση των Μεταφορών Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Nαυλώσεις
 • Ναυτασφαλίσεις
 • Δίκαιο Θαλάσσης
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Ναυτιλιακά Οικονομικά

Έναρξη

12:00 μμ

Δευτέρα, Φεβρουάριος 20, 2017

Διεύθυνση

Πατησίων 31, ΑΘΗΝΑ

ΚΡΑΤΗΣΗ